รหัสวิชา: 2210323
ชื่อย่อวิชา: LIT/HUM RIGHTS
ชื่อวิชา: วรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน (LITERATURE AND HUMAN RIGHTS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทของวรรณคดีและนักเขียนในการนำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในวรรณกรรม การวิเคราะห์บทคัดสรรวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
Course Description: The role of literature and writiers in representing human rights issues, both local and global; current situations of human rights found in literary works; analysis of selected literary pieces concerning human rights issues.