รหัสวิชา: 2234482
ชื่อย่อวิชา: INTRO ITAL CINEMA
ชื่อวิชา: ปริทัศน์ภาพยนตร์ตาเลียน (INTRODUCTION TO ITALIAN CINEMA)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการภาพยนตร์อิตาเลียนตั้งแต่ยุคฟาสซิสต์จนถึงปัจจุบัน
Course Description: Development of Italian cinema from the Fascist period to the present.