รหัสวิชา: 2305108
ชื่อย่อวิชา: BIOTECH DAILY LIFE
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน (BIOTECHNOLOGY IN DAILY LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เซลล์พื้นฐานของชีวิต การผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพในงานพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์สัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร และนิเวศวิทยา ความปลอดภัยของผู้บริโภค และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
Course Description: Historical development of biotechnology; princiles of scientific research; cells : the foundation of life; producing genetically modified organisms; biotechnology in plant science, animal reproduction, medicine, food industry, and ecology; consumer safety and ethical issues in biotechnology