รหัสวิชา: 2307206
ชื่อย่อวิชา: EARTH SCIENCES
ชื่อวิชา: โลกศาสตร์ (EARTH SCIENCES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ความเป็นมาของโลก และสุริยจักรวาล ความสัมพันธ์ของเปลือกโลก กับอุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค ส่วนประกอบของโลก แร่ หิน และ ดิน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ธรณีแปรสัณฐาน (Plate Tectonics) การทำงานของแม่น้ำลำธาร ทะเล ธรณีวิทยาบริเวณปากน้ำ น้ำใต้ดิน บรรยากาศของโลก ปรากฏการณ์และภัยธรรมชาติ กาลเวลาทางธรณีวิทยา ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.