รหัสวิชา: 2312100
ชื่อย่อวิชา: MICROB FRIEND FOE
ชื่อวิชา: จุลินทรีย์ มิตรและศัตรู (MICROBES: FRIENDS AND FOES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: โลกจุลินทรีย์ ลักษณะและความสำคัญของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่กับเรา บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ในพลังงานทางเลือก จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม จุลินทรีย์ในภาพยนตร์และการโฆษณา
Course Description: Microbial world; characteristics and importance of microbes; microbial ecology; microorganisms living with us; roles of microbes in food, industry, agriculture, and environment; microbes in alternative energy; genetically modified microorganisms; microbes in movies and advertisements.