รหัสวิชา: 2501296
ชื่อย่อวิชา: THAI ARCH HERITAGE
ชื่อวิชา: มรดกสถาปัตยกรรมไทย (THAI ARCHITECTURAL HERITAGE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ปัจจัยพื้นฐาน และอิทธิพลของภูมิประเทศภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยในยุคสัมยต่างๆ การพัฒนารูปแบบอาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การพัฒนาชุมชนและเมืองโบราณ
Course Description: