รหัสวิชา: 3101101
ชื่อย่อวิชา: COMP APP PROF
ชื่อวิชา: การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ (Computer Application in Profession)
จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-0)
คำอธิบายรายวิชา: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การรวบรวมข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ การทำรายงานและการนำเสนอ
Course Description: Computer technology; application of information technology to daily life; data collection and information searching; writing a report and its presentation.