รหัสวิชา: 3107201
ชื่อย่อวิชา: BIOSTATISTICS
ชื่อวิชา: ชีวสถิติ (Biostatistics)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูล สถิติชีวภาพ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น การวิเคราะห์ความ แปรปรวนเบื้องต้น สหสัมพันธ์ และความถดถอย
Course Description: Scope and use of statistics in veterinary science; descriptive statistics; biological data; sampling; introduction to hypothesis testing; introduction to analysis of variance; correlation and regression