รหัสวิชา: 3301102
ชื่อย่อวิชา: COSMETICS DLY LIFE
ชื่อวิชา: เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน (COSMETICS FOR DAILY LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ประเภทของเครื่องสำอาง กายวิภาคและการดูแลผิวหนังและผม ข้อควรระวังในการใช้เครื่องสำอาง เทคนิคการเลือกใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
Course Description: