รหัสวิชา: 3402103
ชื่อย่อวิชา: INTRO CRIM LAW
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (INTRODUCTION TO CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายของกฎหมาย,ความหมายของกฎหมายอาญา,ระบบกฎหมาย,วิวัฒนาการของกฎหมายไทย, ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญา, โครงสร้างความรับผิดทางอาญา,ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล, เจตนาในกฎหมายอาญา,ประมาท,การพยายามกระทำความผิด,การสำคัญผิด,การกระทำโดยพลาด,เหตุยกเว้นความผิด,เหตุยกเว้นโทษ,เหตุลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ, ผู้กระทำความผิดหลายคน, ความผิดอาญาฐานต่างๆที่สำคัญ
Course Description: