รหัสวิชา: 3700114
ชื่อย่อวิชา: INTRO ENVI TOX
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Introduction to Environmental Toxicology)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)nคำอธิบายรายวิชา: แหล่งกำเนิด การจำแนกประเภท ความเป็นพิษของสารอันตรายต่อสุขภาพในสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์สารพิษในผุ้ป่วยและในสิ่งแวดล้อมโดยวิะีทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม
Course Description: Sources, Classification, and toxicity of health hazardous pollutants in the environment, adverse effects of global warming on human health and environment, laboratory analysis of pollutants in patients in patients and the environment, prevention and control.