รหัสวิชา: 3742106
ชื่อย่อวิชา: BLC BODY MIND QOL
ชื่อวิชา: สมดุลกายและใจเพื่อคุณภาพชีวิต (Balanced Body and Mind for Quality of Life )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: Meaning and measures of quality of life, quality of working life, biopsychosocial factors and work-related musculoskeletal injury, good and poor postures during work, prevention of work-related neck pain, back pain, leg pain and foot pain, breathing and physical and mental relaxation exercises, muscle stretching, core strengthening exercise, massage for health, nutrition for health, human philosophy and art for health.
Course Description: ความหมายและเครื่องมือวัดระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยทางกาย จิตใจ และสังคมต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ท่าที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมในขณะทำงาน การป้องกันอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดขาและปวดเท้าจากการทำงาน การฝึกหายใจและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงแก่แกนกลางของร่างกาย การนวดเพื่อสุขภาพ โภชนาการเพื่อสุขภาพ มนุษยปรัชญาและศิลปะเพื่อสุขภาพ