รหัสวิชา: 4000210
ชื่อย่อวิชา: QUAN ANAL AGRI BUS
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร (Quantitative Analysis in Agricultural Business)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์เกษตรในธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่การตัดสินใจ การผลิต และการบริหารจัดการผลผลิต การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แบบจำลองถดถอยและการประมาณเส้นตรง ธุรกิจการเกษตรของไทยและนานาชาติ
Course Description: Application of statistical theory and agricultural economics to agricultural business including decision making, production, and product management, forecasting agricultural product using regression model and linear programming; Thai and international agricultural business.