รหัสวิชา: 2305107
ชื่อย่อวิชา: PLANT WORLD
ชื่อวิชา: (PLANT WORLD)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการของชีวิตและธรรมชาติจนกระทั่งเกิดเป็นโลกสีเขียวขึ้น และได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของพืชที่มีต่อธรรมชาติและมนุษย์ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของอาณาจักรพืช ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ในแต่ละสังคมพืชมีการตอบสนองพึ่งพาสิ่งแวดล้อมกันอย่างไรบ้าง รวมทั้งการค้ำจุนชีวิตต่างๆ บนพื้นโลกให้ได้คงอยู่อย่างปกติสุขสืบไป ให้นิสิตมีโอกาสศึกษาภาคสนามnCourse Description: เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตและธรรมชาติจนกระทั่งเกิดเป็นโลกสีเขียวขึ้น และได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของพืชที่มีต่อธรรมชาติและมนุษย์ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของอาณาจักรพืช ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ในแต่ละสังคมพืชมีการตอบสนองพึ่งพาสิ่งแวดล้อมกันอย่างไรบ้าง รวมทั้งการค้ำจุนชีวิตต่าง ๆ บนพื้นโลกให้ได้คงอยู่อย่างปกติสุขสืบไป ให้นิสิตมีโอกาสศึกษาภาคสนาม