เรียน GenEd อะไรดี ?

Slide 14
Click To Play
Slide 8
Click To Play
Slide 17

พูดคุย เกี่ยวกับ GenEd คืออะไร เรียนแล้วได้อะไร

Play Video
Click To Play
Slide 10
Click To Play
Slide 9
Click To Play
Slide 6
Click To Play
Slide 4
Click To Play
Slide 16
Click To Play
Slide 12
Click To Play
Slide 13
Click To Play
Slide 3
Click To Play
Slide 1
Click To Play
Slide 5
Click To Play
Slide 7
Click To Play
Slide 15
Click To Play
Slide 11
Click To Play

เรียนอะไรดี ?

ไม่ว่าจะอยากเรียนวิชาไหน หรือ ว่างเรียนวันอะไร เลือกหา GenEd ตามความต้องการได้เลย

วิดีโอแนะนำรายวิชา

แนะนำรายวิชา ที่น่าสนใจ

อยากเรียนแล้ว !

จองก่อนมีสิทธิก่อน! สำรองที่นั่งเรียนวิชา GenEd ของศูนย์การศึกษาทั่วไป คลิกเลย!

วิชาแห่งอนาคต 21st Centuries !

วิชา GenEd รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณสนุกกับการเรียนรู้ยิ่งขึ้น! อยากรู้จัก คลิกเลย

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

– การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
– มีสาระความรู้และทักษะที่หลากหลาย
– เน้นฝึกทักษะบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎี
– ไม่มีหน่วยกิต
– การประเมินผลเน้นการมีส่วนร่วม
– ไม่เสียค่าลงทะเบียน

นิสิต ผู้เรียน ได้อะไร ?

– ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม เพื่อสะสมไว้ใน Portfolio ส่วนบุคคล
– ได้ใบรับรองการผ่านหลักสูตรพิเศษรวบยอดก่อนสำเร็จการศึกษา (เพื่อประกอบการสมัครงาน / ศึกษาต่อ)
– ได้พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตที่หลากหลายตามความสนใจ
– ไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนน และค่าลงทะเบียนเรียน

อาจารย์ – ผู้สอน ได้อะไร ?

– ได้รับภาระงานส่วนการส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
– ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 600-800 บาทหรือ วันละ 1,500 บาท
– ได้พบนิสิตหลากหลายคณะ
– ได้นำความรู้และทักษะสู่การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
– สอนได้ตามสะดวกและระยะเวลาสั้น ๆ
– สอนแล้วจบเลย ไม่ยืดเยื้อ

2722221-วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา:  2722221 ชื่อย่อวิชา:  TH CULT GLOB ชื่อวิชา: วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ (THAI CULTURE IN GLOBALIZATION) จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6) คำอธิบายรายวิชา: Course Description: 

Read More

3401102-กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา: 3401102 ชื่อย่อวิชา: TAX LAW DLY LIFE ชื่อวิชา: กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน (Tax Law in Daily Life) จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6) คำอธิบายรายวิชา:หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และโครงสร้างของภาษีอากรประเภทต่างๆ Course Description: Basic principles of tax law and the structure of different kinds of tax.

Read More

5100101 ประชากรและการพัฒนา

รหัสวิชา: 5100101ชื่อย่อวิชา: POP/DEVชื่อวิชา: ประชากรและการพัฒนา (POPULATION AND DEVELOPMENT)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ที่ครอบคลุมในเรื่องการเกิด การตาย การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบประชากร และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมCourse Description: Basic concept of demography which covers many important issues: births, deaths, migration, population change, and its impacts on socio-economic development, and on population’s quality of life.

Read More

4000210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร

รหัสวิชา: 4000210ชื่อย่อวิชา: QUAN ANAL AGRI BUSชื่อวิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร (Quantitative Analysis in Agricultural Business)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์เกษตรในธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่การตัดสินใจ การผลิต และการบริหารจัดการผลผลิต การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แบบจำลองถดถอยและการประมาณเส้นตรง ธุรกิจการเกษตรของไทยและนานาชาติCourse Description: Application of statistical theory and agricultural economics to agricultural business including decision making, production, and product management, forecasting agricultural product using regression model and linear programming; Thai and international agricultural business.

Read More

4000209 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเบื้องต้น

รหัสวิชา: 4000209ชื่อย่อวิชา: INTRO AGR RES MGTชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรการเกษตรเบื้องต้น (INTRODUCTION TO AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับชุมชน บทบาทและความสำคัญของการทำเกษตรกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรของไทย การวิเคราะห์ปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตอาหารโลกในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยCourse Description: Overview and structure of agricultural resource management at the national and local levels; role and importance of agriculture and organizations related to agricultural development; application of technology and agricultural innovations; national strategies and policies of agricultural resource management; analysis of problems especially current crisis of world food and guidelines for the development of Thai agricultural sector.

Read More

4000208 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

รหัสวิชา: 4000208ชื่อย่อวิชา: INTRO AGR ECONชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น (INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาศัยปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร กฎหมายการค้าสินค้าการเกษตรทั้งของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ แนวโน้มของสินค้าการเกษตรCourse Description: Application economic theory to agriculture including production, market analysis, product management, and related laws; production models, demand and supply system, marking and pricing, agricultural credit, agricultural cooperation, agricultural management, and agricultural processing; Thai agricultural and international product, trade laws; trends of agricultural products.

Read More

4000206 ประวัติศาสตร์เกษตรไทย

รหัสวิชา: 4000206ชื่อย่อวิชา: HIST THAI AGRชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์เกษตรไทย (HISTORY OF THAI AGRICULTURE)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: เอกลักษณ์ของการเกษตรไทย กำเนิดของการเกษตรไทย การเกษตรไทยจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน การเกิดธุรกิจการเกษตรและการตลาด การพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ สถาบันทางการเกษตรในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการเกษตรไทยในปัจจุบันและอนาคตCourse Description: Identity of Thai agriculture, origin of Thai agriculture pre-historic period to the present, origin of agricultural business and marketing, agricultural development; such as plants and animals production, agricultural institutes in Thailand, Thai agricultural development policy at present and in the future.

Read More

4000101 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อผู้บริโภค

รหัสวิชา: 4000101ชื่อย่อวิชา: AGR PROD DEV CONSชื่อวิชา: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อผู้บริโภค (Agricultural Product Development for Consumers )nจำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตรไทย โอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และผลกระทบจากการผลิต ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความชอบ และการเลือกสินค้าเกษตรของผู้บริโภค ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการพัฒนาสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส โภชนาการและการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับบุคคลประเภทต่าง ๆ อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรทางเลือก บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร นโยบายของรัฐต่อการพัฒนาสินค้าเกษตร ระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยCourse Description: Background information of Thailand’s agricultural products; opportunity and challenges of Thailand’s agricultural products in the world market; agricultural production situation and impacts from the production; creative thinking for agricultural product development; factors affecting consumers’ behavior, liking and selecting of agricultural products; theory and basic principle in agricultural product…

Read More

3914101 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา: 3914101ชื่อย่อวิชา: REC QUAL LIFE DEVชื่อวิชา: นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Recreation for Quality of Life Development)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของนันทนาการ สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การจัดการนันทนาการของของภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร กิจกรรมนันทนาการและท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการในประเทศกลุ่มอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา การวางแผนโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตCourse Description: Theories, principles and concepts of recreation; exercise physiology; types of recreational activities; recreation management by public and private sectors and volunteers; recreational activities and tourism; recreational activities in ASEAN countries; world heritage sites of ASEAN; recreation for tourism and field trips; recreational program planning for quality life development.

Read More

3800309 จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา: 3800309ชื่อย่อวิชา: PSY CONSERV NATUREชื่อวิชา: จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ (PSYCHOLOGY FOR CONSERVATION OF NATURE)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: มโนทัศน์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ การเกิด และการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการประเมินและการกำกับตนเอง จิตวิทยากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการสร้างความสำนึก ทัศนคติ และความชื่นชมธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ การประมวลความรู้ทางจิตวิทยา และระบบธรรมชาติสู่การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพCourse Description: Psychological concepts of perception and learning of nature: attitude change; techniques of self-evaluation and self-regulation; psychology for conservation of nature, including knowledge and understanding of the system of nature; integration of the body of knowledge in psychology and the system of nature towards effective natuaral resource conservation and management.

Read More
เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย