เรียน GenEd อะไรดี ?

Slide 12
Click To Play
Slide 4
Click To Play
Slide 1
Click To Play
Slide 16
Click To Play
Slide 17

พูดคุย เกี่ยวกับ GenEd คืออะไร เรียนแล้วได้อะไร

Play Video
Click To Play
Slide 11
Click To Play
Slide 15
Click To Play
Slide 7
Click To Play
Slide 8
Click To Play
Slide 13
Click To Play
Slide 9
Click To Play
Slide 5
Click To Play
Slide 14
Click To Play
Slide 6
Click To Play
Slide 3
Click To Play
Slide 10
Click To Play

เรียนอะไรดี ?

ไม่ว่าจะอยากเรียนวิชาไหน หรือ ว่างเรียนวันอะไร เลือกหา GenEd ตามความต้องการได้เลย

วิดีโอแนะนำรายวิชา

แนะนำรายวิชา ที่น่าสนใจ

อยากเรียนแล้ว !

จองก่อนมีสิทธิก่อน! สำรองที่นั่งเรียนวิชา GenEd ของศูนย์การศึกษาทั่วไป คลิกเลย!

วิชาแห่งอนาคต 21st Centuries !

วิชา GenEd รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณสนุกกับการเรียนรู้ยิ่งขึ้น! อยากรู้จัก คลิกเลย

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

– การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
– มีสาระความรู้และทักษะที่หลากหลาย
– เน้นฝึกทักษะบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎี
– ไม่มีหน่วยกิต
– การประเมินผลเน้นการมีส่วนร่วม
– ไม่เสียค่าลงทะเบียน

นิสิต ผู้เรียน ได้อะไร ?

– ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม เพื่อสะสมไว้ใน Portfolio ส่วนบุคคล
– ได้ใบรับรองการผ่านหลักสูตรพิเศษรวบยอดก่อนสำเร็จการศึกษา (เพื่อประกอบการสมัครงาน / ศึกษาต่อ)
– ได้พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตที่หลากหลายตามความสนใจ
– ไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนน และค่าลงทะเบียนเรียน

อาจารย์ – ผู้สอน ได้อะไร ?

– ได้รับภาระงานส่วนการส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
– ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 600-800 บาทหรือ วันละ 1,500 บาท
– ได้พบนิสิตหลากหลายคณะ
– ได้นำความรู้และทักษะสู่การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
– สอนได้ตามสะดวกและระยะเวลาสั้น ๆ
– สอนแล้วจบเลย ไม่ยืดเยื้อ

2722221-วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา:  2722221 ชื่อย่อวิชา:  TH CULT GLOB ชื่อวิชา: วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ (THAI CULTURE IN GLOBALIZATION) จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6) คำอธิบายรายวิชา: Course Description: 

Read More

3401102-กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา: 3401102 ชื่อย่อวิชา: TAX LAW DLY LIFE ชื่อวิชา: กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน (Tax Law in Daily Life) จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6) คำอธิบายรายวิชา:หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และโครงสร้างของภาษีอากรประเภทต่างๆ Course Description: Basic principles of tax law and the structure of different kinds of tax.

Read More

5100101 ประชากรและการพัฒนา

รหัสวิชา: 5100101ชื่อย่อวิชา: POP/DEVชื่อวิชา: ประชากรและการพัฒนา (POPULATION AND DEVELOPMENT)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ที่ครอบคลุมในเรื่องการเกิด การตาย การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบประชากร และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมCourse Description: Basic concept of demography which covers many important issues: births, deaths, migration, population change, and its impacts on socio-economic development, and on population’s quality of life.

Read More

4000210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร

รหัสวิชา: 4000210ชื่อย่อวิชา: QUAN ANAL AGRI BUSชื่อวิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร (Quantitative Analysis in Agricultural Business)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์เกษตรในธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่การตัดสินใจ การผลิต และการบริหารจัดการผลผลิต การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แบบจำลองถดถอยและการประมาณเส้นตรง ธุรกิจการเกษตรของไทยและนานาชาติCourse Description: Application of statistical theory and agricultural economics to agricultural business including decision making, production, and product management, forecasting agricultural product using regression model and linear programming; Thai and international agricultural business.

Read More

4000209 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเบื้องต้น

รหัสวิชา: 4000209ชื่อย่อวิชา: INTRO AGR RES MGTชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรการเกษตรเบื้องต้น (INTRODUCTION TO AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับชุมชน บทบาทและความสำคัญของการทำเกษตรกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรของไทย การวิเคราะห์ปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตอาหารโลกในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยCourse Description: Overview and structure of agricultural resource management at the national and local levels; role and importance of agriculture and organizations related to agricultural development; application of technology and agricultural innovations; national strategies and policies of agricultural resource management; analysis of problems especially current crisis of world food and guidelines for the development of Thai agricultural sector.

Read More

4000208 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

รหัสวิชา: 4000208ชื่อย่อวิชา: INTRO AGR ECONชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น (INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาศัยปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร กฎหมายการค้าสินค้าการเกษตรทั้งของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ แนวโน้มของสินค้าการเกษตรCourse Description: Application economic theory to agriculture including production, market analysis, product management, and related laws; production models, demand and supply system, marking and pricing, agricultural credit, agricultural cooperation, agricultural management, and agricultural processing; Thai agricultural and international product, trade laws; trends of agricultural products.

Read More

4000206 ประวัติศาสตร์เกษตรไทย

รหัสวิชา: 4000206ชื่อย่อวิชา: HIST THAI AGRชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์เกษตรไทย (HISTORY OF THAI AGRICULTURE)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: เอกลักษณ์ของการเกษตรไทย กำเนิดของการเกษตรไทย การเกษตรไทยจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน การเกิดธุรกิจการเกษตรและการตลาด การพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ สถาบันทางการเกษตรในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการเกษตรไทยในปัจจุบันและอนาคตCourse Description: Identity of Thai agriculture, origin of Thai agriculture pre-historic period to the present, origin of agricultural business and marketing, agricultural development; such as plants and animals production, agricultural institutes in Thailand, Thai agricultural development policy at present and in the future.

Read More

4000101 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อผู้บริโภค

รหัสวิชา: 4000101ชื่อย่อวิชา: AGR PROD DEV CONSชื่อวิชา: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อผู้บริโภค (Agricultural Product Development for Consumers )nจำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตรไทย โอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และผลกระทบจากการผลิต ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความชอบ และการเลือกสินค้าเกษตรของผู้บริโภค ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการพัฒนาสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส โภชนาการและการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับบุคคลประเภทต่าง ๆ อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรทางเลือก บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร นโยบายของรัฐต่อการพัฒนาสินค้าเกษตร ระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยCourse Description: Background information of Thailand’s agricultural products; opportunity and challenges of Thailand’s agricultural products in the world market; agricultural production situation and impacts from the production; creative thinking for agricultural product development; factors affecting consumers’ behavior, liking and selecting of agricultural products; theory and basic principle in agricultural product…

Read More

3914101 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา: 3914101ชื่อย่อวิชา: REC QUAL LIFE DEVชื่อวิชา: นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Recreation for Quality of Life Development)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของนันทนาการ สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การจัดการนันทนาการของของภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร กิจกรรมนันทนาการและท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการในประเทศกลุ่มอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา การวางแผนโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตCourse Description: Theories, principles and concepts of recreation; exercise physiology; types of recreational activities; recreation management by public and private sectors and volunteers; recreational activities and tourism; recreational activities in ASEAN countries; world heritage sites of ASEAN; recreation for tourism and field trips; recreational program planning for quality life development.

Read More

3800309 จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา: 3800309ชื่อย่อวิชา: PSY CONSERV NATUREชื่อวิชา: จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ (PSYCHOLOGY FOR CONSERVATION OF NATURE)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: มโนทัศน์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ การเกิด และการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการประเมินและการกำกับตนเอง จิตวิทยากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการสร้างความสำนึก ทัศนคติ และความชื่นชมธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ การประมวลความรู้ทางจิตวิทยา และระบบธรรมชาติสู่การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพCourse Description: Psychological concepts of perception and learning of nature: attitude change; techniques of self-evaluation and self-regulation; psychology for conservation of nature, including knowledge and understanding of the system of nature; integration of the body of knowledge in psychology and the system of nature towards effective natuaral resource conservation and management.

Read More
เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย